Home » Регистрация /Registration/

Accordion

Регистрация /Registration/


Авторите, желаещи докладите им да бъдат публикувани в списание “Трудова медицина и работоспособност”, трябва да ги изпратят оформени като статия по изискванията на списанието (изискания към авторите). Краен срок за приемане на статиите – 20.09.2018 г. (изпращане на статията)
Authors, who want their reports to be published in the journal “Occupational health and Work Ability” should submit them as an article on the requirements of the journal (requirements for authors). Deadline for acceptance of articles – September 20, 2018 (submit article)

Регистрация /Registration/

[/wr_column]]

Авторите, желаещи докладите им да бъдат публикувани в списание "Трудова медицина и работоспособност", трябва да ги изпратят оформени като статия по изискванията на списанието (изискания към авторите). Краен срок за приемане на статиите - 20.09.2018 г. (изпращане на статията).
Authors, who want their reports to be published in the journal “Occupational health and Work Ability” should submit them as an article on the requirements of the journal (requirements for authors). Deadline for acceptance of articles – September 20, 2018 (submit article)
 
Skip to toolbar