Home » Първи конгрес по ТМ и ЕР с международна конференция по проект ЕПСИЛОН 2018 (07 – 08 ноември, 2018 г, София, НДК)

Accordion

Първи конгрес по ТМ и ЕР с международна конференция по проект ЕПСИЛОН 2018 (07 – 08 ноември, 2018 г, София, НДК)

СПЕЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ НА КОНГРЕСА

ОТ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА Р. БЪЛГАРИЯ Г-ЖА ИЛИЯНА ЙОТОВА Е ОТ 9:30 ЧАСА

ПЪРВИ КОНГРЕС ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА И ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА С МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЕПСИЛОН

ПОСВЕТЕНИ НА 100 – ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ И ДЕНЯ НА БУДИТЕЛИТЕ

ПРОГРАМА           Карта – НДК

 

Организатори:

 • Медицински Университет София, Ректор: Проф. д-р Виктор Златков, дм 
 • Факултет по обществено здраве, Декан: Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дм, дмн
 •  Българско Академично Дружество по Трудова Медицина, Национален специализиран експертен лекарски борд при БЛС, Председател: Проф. д-р Невена Цачева, дм, дмн
 • ЕПСИЛОН – Европейски Партньорства за Превенция и Социални Иновации за Лекари чрез Обучения и Наука (BG05M9OP001-4.001-0019-C01Ръководител на проекта: Проф. д-р Каролина Любомирова, дм

С пленарното участие на:

 • Световната здравна организация – Департамент “Социални и екологични детерминанти на общественото здраве”, екип Трудова медицина;
 • Колабориращи центрове на СЗО – Италия, Сърбия, България, Турция;
 • Образователна комисия по трудова медицина при ICOH;
 • Народно събрание – Комисии по Здравеопазване, по Труда и социалната политика и по Образование и наука;
 • Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката;
 • Български лекарски съюз, КТ “Подкрепа”, КНСБ, СБУ, БСК, БТПП, КЗД.

Цел на Конгреса:

Осигуряване на здраве и устойчива работоспособност чрез академично обучение, законодателни промени, основани на доказателства от науката  и дейностите за превенция на хроничните и свързаните с труда заболявания, за промоция на здравето, за иновативни практики и профилактика при най-младите и при възрастните работещи, за подпомагане на трудоустроените и хората с увреждания като се даде отговор на предизвикателствата от  променящата се работна сила, както и за социалната й защита и сигурност.

Конгресът ще се проведе на 07 – 08 ноември, 2018 г, София, НДК, зала 6.

Медийни партньори:

сп. “ТРУДОВА МЕДИЦИНА И РАБОТОСПОСОБНОСТ”

сп. „ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ

сп. „МЕДИЦИНСКИ МЕРИДИАНИ”

в-к QUO VADIS, в-к „FORUM MEDICUS


ТЕМАТИЧНА  ПРОГРАМА:

07.11.2018

Откриване – исторически преглед в развитието на Трудовата медицина, БУДИТЕЛИТЕ от областите на Социална медицина, от Хигиена на труда, от Профпатология.  ФЕНОМЕНЪТ Обществено здраве в променящия се свят

Пленарна сесия  МЕЖДУНАРОДНА и НАЦИОНАЛНА  ПОЛИТИКА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА И ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА

 • ICF на СЗО, Трудоспособност при работещите хора, трудоустрояване;
 • Актуална класификация на професионалните болести;
 • Иновации в образованието по трудова медицина – резултати и тенденции;

 Дискусия

Обяд

Сесия  1.  ЗДРАВЕ НА ЗДРАВНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Сесия  2.  ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – медицински стандарти по Трудова медицина

Дискусия

Кафе пауза – постерна сесия, презентации- щандове за ЛПС, екипировки

Сесия 3. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА в областта на трудовата медицина, експертизата на работоспособността и социалната сигурност и защита;

Сесия 4.  КОЛАБОРИРАЩИ ЦЕНТРОВЕ НА СЗО – възможности за реализация на модерни международни проекти за постигане високо ниво на Трудовата медицина и експертизата на работоспсобността;

Коктейл

08.11.2018

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЕПСИЛОН

Сесия  1.   Укрепване и опазване здравето на работещи в млада и старша възраст чрез обучение, практики, иновации;

Сесия 2. Иновативни превантивни подходи при осигуряване на здраве, устойчива работоспособност и безопасност при водещи икономически дейности;

Дискусия

Кафе пауза, постерна сесия, АЛУМНИ

Сесия  3.   Безопасност при работа – ЛПС като модел за превенция и промоция на работното място, специфични практики и нововъведения;

Сесия 4. КОНКУРС “Добра трудовомедицинска практика за здравето и безопасността на работещи” , излъчване на СТМ на Конгреса

Заключителна дискусия, кръгла маса, декларации                 


Десет години катедра “ТРУДОВА МЕДИЦИНА”

при Факултета по обществено здраве, МУ София

ЧЕСТИТО И УСПЕХИ!

 

Катедрата по ТРУДОВА МЕДИЦИНА е създадена през 2008 г. с решение № 45 от 1 октомври 2008г. на Факултетен Съвет на ФОЗ и утвърдена на заседание от 21 октомври 2008г. на Академичен Съвет на Медицинския Университет, София.

Катедра „Трудова Медицина” е първата и засега единствена за Република България, както е и първата в историческото развитие на висшето медицинско образование на нашата страна. Създаването на Катедрата по ТРУДОВА МЕДИЦИНА е свързано със съзидателната идея на първия Факултет по Обществено Здраве, София възникнала преди 20 години, като единство на теория и практика за опазване, укрепване и възстановяване здравето и работоспособността на населението чрез целенасочена здравна и образователна политика и успешен мениджмънт.

Академичен състав                      

Ръководител на Катедрата:

Проф. д-р Невена Цачева, дм, дмн

Секция Токсикология“

Проф. д-р Каролина Любомирова, дм- ръководител секция

Доц. Ива Митева, дм

Секция „Здраве, безопасност, работоспособност “:

Доц. д-р Ружа Николова, дм

Доц. Милена Янчева-Стойчева, дм

Доц. д-р Янка Проданова, дм

Доц. Тодор Кундурджиев, дм

Гл. ас. д-р Милена Табанска-Петкова, дм

Ас. д-р Лидия Христова, дм

Ас. д-р Марина Самунева

Членовете на катедрата са основоположници на Българското Академично Дружество по Трудова Медицина /БАДТМ/, индивидуални членове са на Международната комисия по трудова медицина –  ICOH и на Съюза на Българските медицински специалисти.


Сайта на БАДТМ за информация и регистрация за участие в Първия конгрес по трудова медицина и експертиза на работоспособността с международна конференция по проект ЕПСИЛОН е:   www.badtm.com


Изисквания  към  резюмето /доклад, постер/, на български език и на английски език:

Изисквания към форматирането (изтегляне)

Размерът на резюмето не трябва да надхвърля 400 думи.

Трябва да бъде структурирано в следния ред:

 • Заглавие;
 • Автори (две имена и институция);
 • Ключови думи (максимум пет ключови думи);
 • Въведение;
 • Цел;
 • Методология, методи;
 • Резултати и обсъждане;
 • Заключение.

 

Важно! Срокът за подаване на резюмета и регистриране за участие е удължен до 30 август 2018 г.

(Заявка за участие: Регистрация)

Авторите, желаещи докладите им да бъдат публикувани в списание “Трудова медицина и работоспособност”, трябва да ги изпратят оформени като статия по изискванията на списанието (изискания към авторите).

Краен срок за приемане на статиите – 20.09.2018 г. (изпращане на статията)

 

Работен език: български и английски


Председател на организационния комитет: Проф. д-р Невена Цачева, дм, дмн

За въпроси: e-mail: badtm2014@abv.bg, congress@badtm.com

Skip to toolbar